Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1 Algemene Voorwaarden

Het geheel van bepalingen zoals in deze algemene voorwaarden is opgenomen.

1.2 Dienst

De door AdSoluut geëxploiteerde producten en diensten, waaronder ondermeer doch niet uitsluitend worden verstaan diensten waarvan melding wordt gemaakt op de website van AdSoluut en/of een Overeenkomst.

1.3 Klant

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie AdSoluut een Overeenkomst heeft gesloten of voornemens is te sluiten tot levering van Diensten door AdSoluut.

1.4 Overeenkomst

De overeenkomst tussen de Klant en AdSoluut op grond waarvan één of meer Diensten en/of zaken worden geleverd.

1.5 AdSoluut

AdSoluut is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 73929190.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door AdSoluut aangeboden Diensten.


2.2 Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.


2.3 In geval van nietigheid van enige bepaling van de Algemene Voorwaarden zal AdSoluut een vervangende bepaling vaststellen van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking.


2.4 Toepasselijkheid van andere voorwaarden dan onderhavige is uitdrukkelijk uitgesloten.


2.5 In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden gelden de bepalingen uit de Overeenkomst.


2.6 AdSoluut behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden ten allen tijde te wijzigen, zonder de Klant hiervan vooraf op de hoogte te moeten stellen.

 

ARTIKEL 3: OFFERTES

3.1 Offertes of vergelijkbare mededelingen, al dan niet als zodanig benoemd, verplichten AdSoluut niet tot het sluiten van een Overeenkomst met de (potentiële) Klant.


3.2 Offertes van AdSoluut zijn geldig gedurende een periode van 14 dagen, tenzij in de Offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.


3.3 Elke Offerte kan door AdSoluut worden herroepen. Indien het aanbod nog niet is aanvaard kan herroeping te allen tijde geschieden. Indien het aanbod door de Klant is aanvaard, kan herroeping onverwijld na de aanvaarding worden herroepen.

 

ARTIKEL 4: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 De Overeenkomst komt tot stand indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
– de Klant heeft schriftelijk danwel mondeling aan AdSoluut de opdracht gegeven voor het leveren van de diensten;
– AdSoluut heeft de acceptatie van de opdracht schriftelijk of elektronisch per e-mail aan de Klant bevestigd.


4.2 Het staat AdSoluut vrij om de totstandkoming en de inhoud van een Overeenkomst met alle middelen te bewijzen.

 

ARTIKEL 5: DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

5.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van telkens 1 maand, tenzij schriftelijk of elektronisch per e-mail anders is overeengekomen.


5.2 De Overeenkomst kan tussentijds alleen worden opgezegd voor de laatste dag van iedere maand.


5.3 De Overeenkomst wordt na afloop van de overeengekomen periode telkens van rechtswege stilzwijgend verlengd voor een periode van 1 maand, tenzij schriftelijk of elektronisch per e-mail anders wordt overeengekomen.


5.4 Beide partijen kunnen de Overeenkomst tegen het einde van een overeengekomen of stilzwijgend verlengde periode opzeggen bij aangetekende post of elektronisch via email met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand. De opzegtermijn vangt aan op de dag volgend op die waarop de opzegging is medegedeeld door AdSoluut en/of Klant. Bij opzegging per aangetekende post dient de Klant zijn persoonsgegevens te vermelden.


5.5 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op het verrichten van een Dienst en de artikelen 7:46a BW en verder van toepassing zijn, gelden de artikelen 5.5 en 5.6 van deze Algemene Voorwaarden, tenzij AdSoluut de Dienst in één keer heeft verricht en/of AdSoluut reeds een aanvang heeft genomen met de uitvoering van de Overeenkomst, één en ander als bedoeld in artikel 7:46i lid 4 en 5 BW.

ARTIKEL 6: LEVERING EN LEVERTIJD

6.1 Levering van zaken of Diensten geschiedt eerst na de totstandkoming van de Overeenkomst en na ontvangst door AdSoluut van alle door haar opgegeven gegevens en documenten die noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst. Het staat AdSoluut vrij om direct na de totstandkoming van een Overeenkomst met de uitvoering daarvan aan te vangen.


6.2 Een overeengekomen levertijd is louter indicatief en kan nimmer als fatale termijn gelden. Indien de overeengekomen levertijd wordt overschreden of indien dreigt dat de overeengekomen levertijd wordt overschreden, zal AdSoluut de Klant daarvan in kennis stellen.


6.3 Indien de overschrijding van een overeengekomen levertijd wordt veroorzaakt door overmacht, wordt de overeengekomen levertijd verlengd met de tijd dat de overmacht duurt.


6.4 Onder overmacht wordt in dit artikel begrepen al hetgeen daaromtrent in de wet en in de jurisprudentie wordt verstaan, waaronder alle van buiten AdSoluut komende oorzaken die redelijkerwijs niet te voorzien waren en als gevolg waarvan AdSoluut haar verplichtingen jegens de Klant niet of niet tijdig kan nakomen, waaronder gerekend storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie, storingen in netwerken en storingen als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.

 

ARTIKEL 7: PRIJZEN

7.1 Alle op de website van AdSoluut, in de Overeenkomst vermelde of anderszins door of namens AdSoluut gecommuniceerde prijzen luiden in Euro’s, exclusief BTW en overige van overheidswege vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.


7.2 AdSoluut behoudt zich het recht voor prijzen tussentijds te wijzigen en zal de Klant hiervan tenminste één maand voor de datum waarop de gewijzigde prijzen van kracht worden schriftelijk of elektronisch per e-mail in kennis stellen. Indien de Klant een prijswijziging niet accepteert, heeft de Klant het recht om binnen zeven dagen na dagtekening van de in dit artikel genoemde kennisgeving de Overeenkomst waarop de prijswijziging betrekking heeft schriftelijk per aangetekende post of elektronisch te ontbinden per de datum waarop de gewijzigde prijzen van kracht worden.

ARTIKEL 8: BETALINGSVOORWAARDEN

8.1 De betalingsverplichting van de Klant vangt aan op de dag waarop de Overeenkomst tot stand komt en kan eerst eindigen op de dag waarop de Overeenkomst op rechtsgeldige wijze eindigt.


8.2 AdSoluut is bevoegd haar facturen aan de Klant op elektronische wijze, bijvoorbeeld per e-mail, toe te zenden. Indien de Klant een factuur per post wenst te ontvangen, behoudt AdSoluut het recht voor om de meerkosten daarvan aan de Klant in rekening te brengen, waarbij deze meerkosten worden gesteld op tenminste € 2,50 per factuur. Ongeacht de wijze van verzending van de factuur zal deze voldoen aan de wettelijke vereisten.


8.3 Indien de Klant een keuze maakt voor een bepaald betaalmiddel, zoals I-Deal, Paypal, of creditcard, en de keuze van de Klant brengt voor AdSoluut kosten met zich die hoger zijn dan de kosten die AdSoluut zou hebben moeten dragen indien de Klant giraal zou hebben betaald, behoudt AdSoluut zich het recht voor om de meerkosten aan de Klant in rekening te brengen.


8.4 De Klant is gehouden om elk factuurbedrag binnen veertien dagen na factuurdatum aan AdSoluut op de door AdSoluut aangegeven wijze te voldoen, tenzij op de factuur een afwijkende betaaltermijn is vermeld. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.


8.5 Indien de Klant een factuurbedrag niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de Klant, ongeacht of de overschrijding van de betalingstermijn hem al dan niet kan worden toegerekend, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim. Indien de Klant AdSoluut c.q. de bank van de Klant heeft gemachtigd om aan AdSoluut verschuldigde bedragen te voldoen door middel van automatische incasso, is de Klant, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim vanaf het moment dat een factuurbedrag door toedoen van de Klant niet kan worden geïncasseerd, bijvoorbeeld doordat de Klant geen dan wel onvoldoende saldo op zijn rekening aanhoudt.


8.6 Over de periode dat de Klant in verzuim is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen is de Klant over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.


8.7 Indien de Klant een factuurbedrag niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal AdSoluut de Klant een betalingsherinnering zenden. AdSoluut is gerechtigd om de aan de opmaak en verzending van elke betalingsherinnering verbonden kosten aan de Klant in rekening te brengen, waarbij de kosten van elke betalingsherinnering worden gesteld op een bedrag van € 12,50.


8.8 Indien de Klant een factuurbedrag niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, behoudt AdSoluut zich het recht voor om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de Klant al zijn verplichtingen jegens AdSoluut geheel is nagekomen. De genoemde opschorting van de verplichtingen kunnen onder meer bestaan uit het onmogelijk maken van gebruik van Diensten en/of zaken. AdSoluut behoudt zich het recht voor om de aan de beëindiging van de opschorting verbonden kosten aan de Klant in rekening te brengen, waarbij deze kosten worden gesteld op een bedrag van tenminste € 10,-.


8.9 Indien de Klant in verzuim verkeert, is AdSoluut gerechtigd haar vordering op de Klant ter incasso uit handen te geven. De Klant is gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten gemaakt door AdSoluut ter incasso van de vordering, gelijk aan 10% van het gevorderde met een minimum van € 125,-.


8.10 Alle aan de Klant geleverde zaken blijven eigendom van AdSoluut, totdat alle door de Klant verschuldigde bedragen aan AdSoluut zijn voldaan, waaronder de begrepen de wettelijke rente en de kosten als genoemd in artikel 8 van de Algemene Voorwaarden.


8.11 Inkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudste openstaande posten, renten en kosten daaronder begrepen.

 

ARTIKEL 9: ONTBINDING

9.1 Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen tegen het einde van de overeengekomen periode, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.


9.2 Opzegging dient te gebeuren bij aangetekende post of elektronisch via email.


9.3 AdSoluut is gerechtigd, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden of op te schorten, onverminderd het recht van AdSoluut om in plaats van ontbinding of opschorting, nakoming te vorderen en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien:
de Klant in staat van faillissement is verklaard;
de Klant surseance van betaling of van toepassingverklaring van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft aangevraagd of verkregen;
op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Klant beslag wordt gelegd of indien de Klant anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren;
de Klant tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst en dit verzuim niet binnen 14 dagen na verzenddatum van de ingebrekestelling is opgeheven;
na het sluiten van de Overeenkomst aan AdSoluut omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen;
de Klant informatie verspreidt en die informatie en/of de verspreiding daarvan krachtens nationale of internationale wetgeving en/of andere regelgeving verboden is, discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend is en/of in strijd is met algemeen aanvaarde normen en waarden, een en ander exclusief door AdSoluut te beoordelen;
de Klant zich niet houdt aan zijn zorgplicht als goed internetgebruiker en in strijd handelt met de in artikel 11 beschreven bepalingen.
de Klant valse of onjuiste persoonsgegevens aan AdSoluut heeft verstrekt en/of heeft verzuimd wijzigingen in de persoonsgegevens aan AdSoluut te verstrekken;
de Klant de Overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan of heeft verlengd;
de Klant heeft nagelaten om AdSoluut die informatie te verschaffen waarvan de Klant wist of redelijkerwijs had moeten weten dat het voorhanden zijn van deze informatie bij AdSoluut noodzakelijk was voor de nakoming van de verplichtingen door AdSoluut jegens de Klant;


9.4 Het recht van opschorten zoals in artikel 9.3 beschreven, houdt in dat AdSoluut bevoegd is de Diensten of een onderdeel daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken. AdSoluut zal de Klant hier van tevoren van in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van AdSoluut kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen blijft tijdens de buitengebruikstelling onverminderd bestaan. De Klant blijft bovendien gehouden tot betaling gedurende de resterende periode van de overeengekomen minimumlooptijd van de Overeenkomst.


9.5 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op de registratie van een domeinnaam is AdSoluut in gevallen als benoemd in artikel 9.4 gerechtigd de registratie van de domeinnaam te doen beëindigen.


9.6 De Klant kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, indien AdSoluut in grove mate nalatig is geweest in de nakoming van haar verplichtingen.


9.7 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een Overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische (per e-mail) toestemming van de wederpartij.

 

ARTIKEL 10: VERPLICHTINGEN VAN AdSoluut

10.1 AdSoluut is gehouden zich in te spannen om haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. AdSoluut kan echter geen garantie geven dat zij de Overeenkomst te allen tijde zal nakomen. In dat kader wordt derhalve niet gegarandeerd dat de Klant te allen tijde onbelemmerde toegang heeft tot de door AdSoluut geëxploiteerde Diensten, systemen en/of het internet. Voorts wordt niet gegarandeerd dat de Klant gevrijwaard is van vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens door het gebruik van de Dienst en/of de server.


10.2 Tenzij enige wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak AdSoluut daartoe verplicht, zal AdSoluut zich onthouden van het kennisnemen van de inhoud van persoonlijke e-mail en/of bestanden van en/of gericht aan de Klant en het ter beschikking stellen daarvan aan derden.


10.3 AdSoluut zal zich inspannen om de door haar ter uitvoering van haar verplichtingen gebruikte systemen en andere zaken afdoende te onderhouden. De Klant zal tijdig worden ingelicht over uit te voeren onderhoud, tenzij dat in verband met de noodzakelijkheid en/of spoedeisendheid van het onderhoud niet van AdSoluut kan worden verlangd. AdSoluut zal zich inspannen om onderhoud te laten plaatsvinden op tijden dat te verwachten is dat de Klant er weinig hinder van ondervindt. AdSoluut kan echter niet garanderen dat de Klant geen hinder en/of schade ondervindt. AdSoluut is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onderhoud, noch voor schade, waaronder gemiste inkomsten van de Klant, indien onderhoud wordt gepleegd.


10.4 AdSoluut zal zich inspannen om klachten van Klanten naar tevredenheid van de Klant af te handelen. AdSoluut is echter slechts gehouden om klachten in behandeling te nemen voor zover de klacht binnen drie werkdagen na het moment waarop de Klant de tekortkoming c.q. de klacht had behoren te constateren schriftelijk of elektronisch per e-mail aan AdSoluut heeft gemeld en de klacht voldoende bepaalbaar en voldoende duidelijk is omschreven. AdSoluut zal zich inspannen om de klacht binnen twee weken na indiening af te handelen.


10.5 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op de registratie van een domeinnaam geldt dat AdSoluut slechts bemiddelt bij het registreren van een domeinnaam voor de Klant en slechts gehouden is de aanvraag voor het betreffende domein te deponeren bij de verantwoordelijke instantie. Indien de verantwoordelijke instantie de aanvraag niet honoreert, is AdSoluut hier nimmer aansprakelijk voor. Indien een door de Klant aangevraagde domeinnaam niet meer beschikbaar is op het moment dat AdSoluut de aanvraag indient bij de verantwoordelijke instantie en de domeinnaam wel beschikbaar was op het moment dat de Overeenkomst tot stand kwam, is AdSoluut voor de gevolgen daarvan niet aansprakelijk.

 

ARTIKEL 11: VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

11.1 De Klant is verplicht tot nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, alsmede tot nakoming van verplichtingen waarvan de nakoming op grond van geschreven en ongeschreven recht in redelijkheid van de Klant kan worden verlangd.


11.2 De Klant is verplicht zich te gedragen conform hetgeen in redelijkheid van een verantwoordelijk, redelijk en zorgvuldig internetgebruiker kan worden verlangd.


11.3 De Klant is verplicht zich te gedragen in overeenstemming met wettelijke bepalingen, de bepalingen uit de Nettiquette zoals vastgelegd in de richtlijn RFC 1855 of de opvolgers daarvan en/of de richtlijnen of uitspraken van de Reclame Code Commissie. Meer in het bijzonder is de Klant verplicht zich te onthouden van het schenden van rechten van Intellectuele Eigendom van AdSoluut en/of derden, het op onrechtmatige en/of strafbare wijze verspreiden van racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer en/of beledigende uitingen, het zich toegang verschaffen of proberen te verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet tot toegang gerechtigd is, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken), het verzenden van spam, waaronder begrepen het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud.


11.4 De Klant is verplicht zich zodanig te gedragen dat overige Klanten en/of andere internetgebruikers niet worden gehinderd en/of schade lijden.


11.5 De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik en de inhoud van zijn account en dient zelf zorg te dragen voor een afdoende beveiliging en/of back-up van gegevens inzake en op zijn account, tenzij anders is overeengekomen.


11.6 De Klant vrijwaart AdSoluut voor aanspraken van derden indien de Klant handelt in strijd met de verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.


11.7 Indien in de persoonsgegevens van de Klant wijzigingen optreden, dient de Klant dit zo spoedig mogelijk, doch ten minste twee weken voorafgaand aan de wijziging aan AdSoluut schriftelijk of elektronisch per e-mail mede te delen. Indien een wijziging van contactpersoon plaatsvindt, dient dit per reguliere of aangetekende post aan AdSoluut te worden bericht. Hierbij dienen tevens kopieën van geldige legitimatiebewijzen (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) te worden meegezonden van zowel de huidige contactpersoon als van de nieuwe contactpersoon.

 

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID

12.1 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, waardoor de Klant schade lijdt, is AdSoluut slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie en met een maximum van de prijs van de Overeenkomst. Iedere aansprakelijkheid van AdSoluut voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van directe en indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid en AdSoluut had kunnen weten dat door dit gedrag schade zou kunnen ontstaan.


12.2 AdSoluut is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van misbruik door derden van gegevens die AdSoluut in het kader van de nakoming van de Overeenkomst opslaat en/of verwerkt. AdSoluut is evenmin aansprakelijk voor schade die ontstaat door het verzenden of ontvangen van informatie en/of het voorhanden hebben van informatie op een website.


12.3 De Klant vrijwaart AdSoluut voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de Klant geleverde Diensten van AdSoluut.


12.4 AdSoluut is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de website van de Klant. AdSoluut is niet gehouden tot het verifiëren van of het houden van controle op de juistheid van de op de website van de Klant geplaatste informatie.


12.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand na ontstaan daarvan, schriftelijk aan AdSoluut meldt. Schade die buiten die termijn ter kennis van AdSoluut is gebracht komt niet voor vergoeding in aanmerking tenzij de Klant aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen aanmelden.

 

ARTIKEL 13: OVERMACHT

13.1 Ingeval van overmacht, dat wil zeggen een tekortkoming, die aan AdSoluut niet kan worden toegerekend, omdat deze niet is te wijten aan de schuld van AdSoluut en ook niet krachtens de wet, rechtshandelingen of in het maatschappelijk verkeer geldende normen voor de rekening van komt, zal AdSoluut de Klant hiervan onverwijld schriftelijk of elektronisch per e-mail op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard, de te verwachten duur van de overmacht en de bepalingen van de Overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen.


13.2 Ingeval van overmacht is AdSoluut gerechtigd de uitvoering van de Diensten gedurende de overmacht op te schorten, of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.


13.3 Tekortkomingen in de uitvoering van een Overeenkomst in geval van overmacht kunnen niet aan AdSoluut worden toegerekend en geven de Klant geen recht tot ontbinding van de Overeenkomst of tot schadevergoeding.


13.4 Er vindt geen restitutie plaats van de door de Klant vooruitbetaalde gelden.

ARTIKEL 14: RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

14.1 Al hetgeen is gepubliceerd op de website van AdSoluut valt onder het recht van Intellectuele Eigendom van AdSoluut. Niets mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt zonder de schriftelijke voorafgaande toestemming van AdSoluut.

 

ARTIKEL 15: GEHEIMHOUDING EN PRIVACY

15.1 Zowel de Klant als AdSoluut zijn gehouden alle vertrouwelijke informatie en correspondentie welke zij uitwisselen strikt geheim te houden en deze niet verstrekken aan derden.


15.2 De Klant geeft AdSoluut hierbij uitdrukkelijk toestemming de door de Klant verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van, en op te nemen in, een databestand dat AdSoluut aanlegt in het kader van de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen opgeslagen en beheerd.


15.3 De Klant stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen, worden verwerkt voor marktonderzoek en direct-marketing ten behoeve van Diensten van AdSoluut, ook indien deze Diensten nog geen onderwerp van een Overeenkomst zijn. Indien de Klant bezwaar heeft tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of een eerder verleende instemming wil intrekken, dient de Klant dat Schriftelijk of elektronisch per e-mail aan AdSoluut kenbaar te maken.


15.4 AdSoluut zal de persoonsgegevens van de Klant niet aan derden beschikbaar stellen, behoudens ten behoeve van:
facturerings- en incassoactiviteiten;
indien wettelijke voorschriften AdSoluut hiertoe verplichten;
ingeval van dringende en gewichtige redenen voor zover de persoonlijke levenssfeer van de Klant daarmee niet onevenredig wordt geschaad.


15.5 AdSoluut spant zich in om noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich brengt.

 

ARTIKEL 16: GESCHILLEN

16.1 Op alle geschillen tussen partijen, waaronder die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, tussen enerzijds AdSoluut en anderzijds de Klant, is Nederlands recht van toepassing.


16.2 Deze geschillen zullen, nadat partijen hebben getracht het geschil onderling op te lossen maar daar niet in zijn geslaagd, worden beslecht door de bevoegde rechter te Dordrecht, tenzij op grond van een dwingendrechtelijke wettelijke bepaling het geschil aan een andere instantie dient te worden voorgelegd.

  • LinkedIn - White Circle

©2019 by AdSoluut.

Diensten
Contact
Voorwaarden
Sitemap
logo-withwhitetext.png
KvK-nummer: 73929190 
Columbusstraat 26
2561 AN Den Haag
Nederland
Telefoon: 0639570950